سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین صیدی شاه آبادی – مدرس دانشگاه پیام نور کوهدشت
علی اکبر شمسی پور – عضو هیئت علمیدانشگاه تهران
عبدالمجید سهیل نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

به طور کلی تغییر پذیری ویژگی جدانشدنی اقلیم محسوب میگردد این ویژگی خود را با گذشت زمان نشان میدهد درجه تغییر پذیری اقلیم می تواند با تفاوت های بین آمارطولانی مدت پراسنج ها آب و هواشناسی دردوره های زمانی مختلف توجیه شود با واکاوی میزان تغییرات عناصر اقلیمی درآینده می توان تغییرات احتمالی را شناسایی کرده و راه های سازگاری با این تغییرات را برای مدیریت ریسک تغییر اقلیم درهر منطقه ای پیاده نمود برای این منظور دراین مطالعه داده های مدل گردش عمومی جو HADCM3 با استفاده ازمدل ریزمقیاس آماری LARS-WG برای دوره آماری ۲۰۳۹-۲۰۱۰ برای حوضه آبریز کرخه براساس داده هیا ایستگاه های همدید این حوضه اجرا و واکاوی شد نتایج بدست آمده نشان میدهد دردهه های آتی میزان بارش منطقه با کاهش چشمگیر و دمای متوسط حوضه با افزایش مواجه خواهد بود با توجه به افزایش دما و کاهش ذخایر برفی بارشهای حوضه بیشتر بصورت باران ریزش خواهد کردکه این باعث افزایش سیلاب و تخلیه سریع آبراه ها میشود.