سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی منصور خاکی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران گروه مهندسی عمران
امیراسماعیل فروهید – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ارزیابی ریسک فرآیند کلی تخمین میزان ریسک و تصمیم گیری در خصوص قابل پذیرش بودن آن میباشد. امروزه موضوع ارزیابی ریسک از اهمیت زیادی برخوردار است. موضوع آلودگی های زیست محیطی فرودگاه در جوامع و مناطق اطراف آن مشکلات جدی را برای صنعت هوانوردی و کاربری های مسکونی اطراف آن ایجاد کرده است. در این تحلیل تلاش بر این است که بتوان با تحلیل تاثیر آلودگی های زیست محیطی با استفاده از ارزیابی مدیریت ریسک و اندازه گیری شاخص RPN (نمره اولویت ریسک) در مورد عوامل مهم زیست محیطی در فرودگاهها بتوان مورد نظر را بررسی کرد و در نواحی اطراف آن برای کاهش و تعیین میزان تأثیرگذاری آن راهکارهایی ارائه شود. در این حالت یکی از فرودگاه های تهران را در نظر گرفته و نمونه ای از اثرات زیست محیطی را از نظر میزان نمره دهی در شاخص ریسک بدست آمده از فرودگاه مورد بررسی قرار داده و این نتیجه از بررسی ها بدست آمد که آلودگی صوتی از نظر شاخص مورد بررسی بیشتر از دیگر عوامل زیست محیطی باید در نظر گرفته شود و راهکاری را برای کاهش این حالت از آلودگی بیان می گردد.