سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه سلاح ورزی – کارشناس ارشد منابع طبیعی،محیط زیست_دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر

چکیده:

مشکل دفع مواد زاید جامد همواره گریبانگیر بشر بوده است. شهر کرمانشاه بدلیل نبود یک سیستم اصولی مدیریت مواد زائد جامد و …دچار پیامدهای ناشی از دفع غیر بهداشتی زباله می باشد.در پژوهش حاضر از مصاحبه ، پرسشنامه استفاده شده و ارزیابی نتایج با استفاده از نرم افزار – spss و متد دکتر منوری انجام گرفته است . حدود ۷% پسماندها در شهر کرمانشاه بازیافت ۷۷ % به کود بیوکمپوست و حدود ۰۲ % به روش کاهش – – حجم فیزیکی پردازش می شوند ،کود تولیدی کارخانه بیوکمپوست کرمانشاه برابر با استانداردهای کلاس A آلمان است. در ارزشیابی سایت دفن زباله شهر کرمانشاه از لحاظ معیارهای فیزیکی دارای نمره ۷۵ از لحاظ قابلیت ها و محدودیت ها نمره ۳ و از لحاظ معیارهای بهداشتی و زیست محیطی دارای نمره ۰۲ که ضعیف است، ودر – کل دارای رتبه ۳۷ بوده که متوسط است .