سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میرپویا ناصری علوی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی
سیدمحمد سیدحسینی – استاد، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

چکیده:

وقایع طبیعی نظیر زمین لرزهها ، آتشفشانها و… افزایشیافته است. از جمله اقدامات مدیریتی جهت کاهشآثار منفی بحران تخلیه۱ میباشد. از ویژگیهای تخلیه میتوان به افزایشناگهانی تقاضای سفر در دوره زمانی کوتاه، رفتار متفاوت از افراد و تغییرات در عرضه عادی شبکه به دلایل مختلف رااشاره نمود. به منظور بهینگی فرایند تخلیه از سیاستهای مختلفی نظیر تغییر جهت خیابانها، تغییرزمانبندی چراغها و حضور نیروهای پلیس استفاده میشود. با توجه به خصوصیات ذکر شده استفاده از مدلهای پویا جهت مدلسازی تخلیه مناسب است. در این مقاله با استفاده ازتخصیصدینامیکی ۲ بر مبنایشبیه سازی شبکه حمل و نقل و روشی ابتکاری، فرمول بندی تعیین جهت بهینه کمانهای شبکه برای تخلیه تعیین می گردد. مدل ارائه شده قادر به تغییر جهت خیابان ها ۳ در شبکه موجود برای تخلیه بهینه(حداکثر خروجی در زمانی معین ) می باشد . با توجه به عدم نیاز به هزینه و راحتی اعمال سیاست تغییر جهت کمان های شبکه، و زمان کم مورد نیاز اجرا آن، روشی مناسب در شرایط بحرانی می باشد. مدلبرای یکشبکه آزمایشی اجراء گردید و نکته قابل توجه زمان حل بالا به علت وجود تعداد متغیر های زیاد می باشد.