سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجعفر قسوری جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فردین بوستانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
امین رستمی راوری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

از آنجا که نتایج حاصل از مدلها در تصمیم گیریها و طرحهای منابع آب و خاک و استفاده بهینه و پایدار از آن کاربرد فراوانی دارد ، همواره درجه اعتبار وصحت انها مورد پرسش است.در این مطالعه کاربرد مدل Watershed Modeling ) WMS (System در مدیریت و شبیه سازی حوضه آبریز رودخانه شور جهرم در استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. از تهیه نقشه های توپوگرافی ۱/۲۵۰۰۰ و ساخت مدل ارتفاعی رقومی (DEM) به کمک مدل TOPAZ آبراهه ها ، شبکه رودخانه ها و مرز حوضه تعیین و مشخصات فیزیوگرافیک منطقه محاسبه گردید. در پایان، شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه توسط مدل HEC-HMS که از جمله مدل های پشتیبانی شونده توسط WMS می باشد ، انجام و وا سنجی ضرایب آن با استفاده از آمار ۵ رگبار مشاهده ای و سیل همزمان آنها که در ایستگاه های سینوپتیک و هیدرومتری حوضه شور جهرم ثبت شده استفاده گردید. نتایج نهایی ارزیابی نشان داد که خطای مدل در برآورد دبی اوج ، حجم رواناب و زمان وقوع دبی اوج در خروجی حوضه واقع در ایستگاه هیدرومتری هکان ، نسبت به مقادیر مشاهده شده به ترتیب ۸/۲٫۵/۷٫۲۷/۷ درصد می باشد. نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که در تخمین دبی اوج و همچنین حجم سیلاب، حساسیت مدل در برابر تغییرات CN که رابطه مستقیم با رطوبت اولیه خاک دارد نسبت به تغییرات نفوذ اولیه و زمان تأخیر بیشتر است. در تخمین زمان دربی اوج توسط مدل نیز عامل مهم و حساس ، زمان تأخیر گزارش شد.