سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش باستانی اله آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مجید حسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

چکیده:

پیش بینی رفتار هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز و بر آورد دبی و حجم رواناب، از موضوعات مهم در مدیریت حوضه های آبخیز می باشد. با توجه به نبود ایستگاه های هیدرومتری در تمام زیر حوضه ها استفاده از مدل هیدرولوژیکی برای شبیه سازی فرآیندهای بارش-رواناب و تعیین میزان سیلاب تولیدی در خروجی زیر حوضه ها و حوضه ها می تواند روش مناسبی در دستیابی به این اهداف باشد. مدل SWAT برای شبیه سازی پدیده های هیدرولوژیکی عملکرد مناسبی دارد و برای مدل سازی حوضه های آبخیز پیچیده با آمار طولانی مدت و یا فاقد آمار توسعه فراوانی یافته است. در مطالعه حاضز نیز بمنظور شبیه سازی رواناب خروجی از حوضه رودخانه کردان واقع در شمال غربی شهر کرج از این مدل استفاده گردید. اطلاعات ورودی مورد نیاز برای شبیه سازی از قبیل نقشه خاک، کاربری اراضی و نقشه DEM، از منابع اطلاعاتی موجود و آمار بارش و دما از ایستگاه های موجود در حوضه و اطراف آن تهیه شد. برای واسنجی مدل، آمار بده جریان ایستگاه هیدرومتری صومعه در خروجی حوضه رودخانه کردان بکار گرفته شد. مدل برای سال های ۲۰۰۲-۲۰۰۶ واسنجی و برای سال های ۲۰۰۷و۲۰۰۸ صحت سنجی گردید. نتایج حاصل از واسنجی و صحت سنجی نشان می دهد. که مدل SWAT2009 می تواند در برآورد رواناب این حوضه، مدل مناسبی باشد و از آن می توان در ارزیابی هر گونه تغییرات ناشی از مدیریت حوضه بهره برداری نمود.