سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه کیکاوس زمان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا
علی اکبر سبزی پرور – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
مجید حبیبی نوخندان – عضو هیئت علمی پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد
راهله مدیریان – کارشناس ارشد گروه پژوهشی تغییر اقلیم پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

چکیده:

افزایش گازهای گلخانه ای سبب پدیده ی تغییر اقلیم شده است. امروزه روند تغییر اقلیم توسط مدلهایی با عنوان مدلهای گردش عمومی موسوم به GCMs مدلسازی می شود. این مدلها بر اساس تبادلات جوی پایه ریزی شده اند و تغییرات جوی را در مقیاس جهانی ارائه می دهند. ولی برای تحقیقات منطقه ای دارای قدرت تفکیک مکانی و زمانی پائینی می باشند. برای رفع این نقص در مطالعات منطقه ای از مکمل هایی به نام مدل های ریز مقیاس کننده استفاده می شود. در میان ریز مقیاس کننده ها ریز مقیاس کننده های دینامیکی دارای دقت بیشتری بوده و در واقع همان الگوی مدل های گردش عمومی را دی پی می گیرند. در این مقاله با استفاده از مدل گردش عمومی EH50M و ریز مقیاس کننده RegCM3 به پی بینی پارامتر تبخیر و تعرق واقعی برای چند ماه در سال ۲۰۰۰ میلادی برای ایستگاه اهواز مبادرت و با استفاده از رابطه تکمیلی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل توسط نرم افزار REF-ET به روش استاندارد FAO-56 و ترسیم رابطه تبخیر و تعرق پتانسیل و واعی با شاخص خشکی (AI) و با توجه به رابطه تکمیلی می توان تبخیر تعرق واقعی برآورده شده را تا حدودی موفقیت آمیز دانست.