سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیرین سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
منصور پاره کار –
ناصر طهماسبی پور –

چکیده:

معضل فرسایش خاک علاوه بر تأثیر مستقیم بر روی خاک به عنوان زنجیره اصلی اکولوژیکی و یکی از مهمترین منابع تولید، دارای عوارضی است که خسارات جانی و مالی را برای نسلهای فعلی و آینده به دنبال دارد. از این رو است که چگونگی به وجود آمدن این پدیده مخرب و به دنبال آن میزان فرسایش خاک و روشهای پیشگیری از آن باید بررسی شود تا بتوان برای کاهش فرسایش برنامهریزی کرد. حوضه مادیانرود کوهدشت یکی از مناطق حساس به فرسایش دراستان لرستان میباشد. مساحت این حوضه بالغ بر ۱۱۲۰۲۷/۸۷ هکتار است. این حوضه برای برآورد فرسایش و رسوب انتخاب شد و موارد زیر در آن مورد بررسی قرار گرفت: در ابتدا میزان رسوب به روشMPSIAC برآورد گردید که میانگین کل رسوب در حوضه حدود۳/۲۷ تن در هکتار در سال و دارای حداقل۲/۰۴ تا حداکثر۴/۳۹ تن در هکتار در سال میباشد. سپس میزان رسوب از روشUSBR با استفاده از دادههای دبی- رسوب ایستگاه هیدرومتری برآوردگردید. پس از بررسیها مشخص شد که اختلاف بین روشUSBR و MPSIAC هشت درصد میباشد که نشان دهنده برآورد خوب روشMPSIAC در تخمین میزان فرسایش و تولید رسوب در حوضه مورد مطالعه میباشد. شدت فرسایش در تمامی زیرحوضهها در کلاس ۲ یا ۳ واقع بود. پارامترهای کاربری اراضی و پوشش زمین جزء حساسترین پارامترهای فرسایش بوده، در نتیجه پیشنهاد گردید که سرمایهگذاری و برنامهریزی بیشتری بر روی این دو پارامتر انجام گیرد