سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل مقبلی دامنه – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
صادق دلفاردی – کارشناس ارشد آبخیزداری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

پیش بینی زمان مناسب آبیاری با استفاده از مدلهای ریاضی تاثیر بسزایی در افزایش محصول و راندمان آبیاری دارد. به منظور کاربرد مد لهای ریاضی شبیه سازی، جهت پیش بینی انتقال آب و املاح در خاک، لازم است این گونه مد لها برای مناطق مختلف واسنجی و ارزیابی شوند. در این مطالعه نتایج شبیه سازی رطوبت توسط مدل مناطق مختلف واسنجی و ارزیابی شوند. در این مطالعه نتایج شبیه سازی رطوبت توسط مدل HYDRUS-1D با مقادیر رطوبت اندازه گیری شده در پروفیل خاک در مزرعه مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایشهای مزرع های در مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تیمار و در ۵ تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل آبیاری با مقادیر آب ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، و ۲۵۰ میلیمتر و به ترتیب با فواصل زمانی ۳، ۴، ۶ و ۷ روزه بو د. نتایج حاصل تطابق خوب مقادیر رطوبت شبیه سازی شده با مقادیر رطوبت اندازه گیری شده را نشان میدهد. مقدار ضریب R2 در همه تیمارها بین ۰/۷۳ و ۰/۹۱ تغییر می نماید. خطای مطلق کلی برابر با ۰/۰۲۸ و کارایی مدل کردن برابر با ۰/۳۴۳۱- بدست آمد. شاخص RMSE برابر با انحراف معیار داده ها بدست آمد و بنابراین مدل از کارایی لازم برخوردار است. معمولاً مدل، مقادیر رطوبت را بیشتر از واقعیت برآورد می کرد. بنابراین از مدل HYRUS-1D میتوان با دقت مناسبی در منطقه جیرفت برای مدیریت آبیاری استفاده کرد.