سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد سلیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کشاورزی علوم خاک
منوچهر یوسف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کشاورزی علوم خاک
صمد دربندی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آرزو نجایی –

چکیده:

در این تحقیق مدل DRAINMOD برای پیش بینی نیترات زه آبهای شبکه زهکشی زیرزمینی دشت زنگنه واقع در شهرستان پلدشت استان آذربایجان غربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور یک مزرعه که تحت کشت یونجه بود انتخاب گردیدو میزان نیترات زه ابهای خارج شده از لترال واقع درآن طی ۱۱ روز درماه آبان ۱۳۹۰ اندازه گیری گردید سپس اطلاعات مورد نیاز مدل شامل پارامترهای هواشناسی خاک زهکشی آبیاری و گیاه جمع آ وری مدل اجراشد نتایج حاصله با مقادیر اندازه گیری شده مورد مقایسه قرارگرفت برای ارزیابی کمی عملکرد مدل از پارامترهای آماری خطای جذب میانیگن مربعات خطا RMSE خطای میانگین مطلق MAE و درصد خطا CRM استفاده شد.