سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه
نادر پیرمرادیان – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
مجتبی رضایی – مربی پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

در راستای افزایش بهره وری مصرف آب، نیاز به درک درستی از واکنش گیاه به تنش آب و ابزارهای شبیه سازی واکنش گیاه به فاکتورهای مختلف محیطی، مخصوصا آب است. برای بازه های زمانی و مکانی مختلف، تعیین سطوح متفاوت عملکرد از طریق آزمایش های مزرعه ای مشکل است، لذا استفاده از مدلهای شبیه سازی راهکاری است که از طریق آن می توان بیلان آبی را مورد بررسی قرار داده، فرآیند رشد را شبیه سازی کرده و به مطالعه سناریوهای مختلف مدیریتی پرداخت. در این تحقیق از مدل CropSyst جهت شبیه سازی پاسخ عملکرد گیاه برنج تحت پنج رژیم آبیاری I1، آبیاری برنج به صورت غرقاب دائم، I2 و I3 و I4 و I5 به ترتیب آبیاری ۰، ۳، ۶ و ۹ روز پس از ناپدید شدن آب از روی سطح زمین در منطقه رشت در دو فصل زراعی ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ استفاده شد. مدل با استفاده از داده های سال ۱۳۸۲ واسنجی شد و بر این اساس ضرایب واسنجی مدل بدست آمد و ارزیابی مدل توسط داده های سال ۱۳۸۳ انجام گرفت. بر اساس این تحقیق، دامنه تغییرات خطای نسبی شبیه سازی عملکرد توسط مدل در سال ۱۳۸۲ برای رقم بینام بین ۸/۰- تا ۶/۱۲ درصد و برای رقم حسنی بین ۴/۲- تا ۴/۱۹ درصد و در سال ۱۳۸۳ برای رقم بینام بین ۸/۰ تا ۶/۱۶ درصد و برای رقم حسنی بین ۸/۲- تا ۳/۲۱ درصد بود. نتایج نشان داد که با توجه به توانایی مدل CropSyst در شبیه سازی عملکرد گیاه برنج تحت رژیم های مختلف آبیاری، این مدل می تواند در تعیین استراتژی های بهینه مدیریت برای بهبود بهره وری آب در کشت برنج مورد استفاده قرار گیرد