سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید پویان پیرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمد ولی سامانی – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
محمد جواد منعم – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تغییرات چرخه جریان، نفوذ شوری و طبقه بندی قائم تحت شرایط مختلف دبی رودخانه و شرایط باد در مصب رودخانه بهمنشیر در این مقاله با استفاده از مدل سه بعدی کوهیرنس مورد بررسی قرار گرفته است. واسنجی و صحت سنجی تغییرات سطح آب و شوری با داده های اندازه گیری شده در طی سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ انجام شد. سه تست حساس تحت شرایط مختلف جریان رودخانه و باد برای مدل تنظیم شد. نتایج مدل افزایش نفوذ شوری به بالادست رودخانه در سناریو دبی کم، باد در خلاف جهت مسیر رودخانه را نشان داد. از طرفی، نتایج طبقه بندی شوری تحت شرایط مختلف نیروهای محیطی تقریباً در نقاط مختلف رودخانه یکسان بود و در همه موارد اختلاط کامل شوری را شاهد بودیم.