سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه غلامی صومعه – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تبریز
احمد فاخری فرد – استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
یعقوب دین پژوه – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

پیش بینی رواناب سطحی در حوضه های فاقد آمار مشاهداتی کافی در ایران ضرورت بسط مدلهای شبیه سازی عکس العمل هیدرولوژیکی حوضه را ایجاد می کند دراین تحقیق با هدف بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در خصوصیات سیلاب مدل ED -GIUH در حوضه آبریز لیقوان در استان آذربایجان شرقی بکارگرفته شد بدین منظور هیدروگراف واحد لحظه ای بصورت تابعی از خصوصیات ژئومورفولوژی حوضه از قبیل: نسبت انشعابات RB، نسبت مساحت RA، نسبت طول RL طول آبراهه با بیشترین درجه LW سرعت متوسط جریان آبراهه ای V و توابع انتقال استخراج شد مقایسه هیدروگرافهای مشاهده ای و شبیه اسزی شده نشان داد که مدل کارایی بسیار خوبی در شبیه سازی مقادیر دبی اوج qp و زمان رسیدن به زمان اوج tp و حجم رواناب نشان میدهد.