سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوید زارع چنیجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه آبیاری و زهکشی، شوشتر، ایران
علی شیرافروس – عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمدرضا یزدانی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات برنج کشور
محمد رفیع رفیعی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

با توجه به سطح وسیع اراضی تحت آبیاری سطحی در ایران، توجه زیاد بر روی این سیستم ها ضروری به نظر می رسد. به دلیل کاه هزینه ها و همچنین زمان در تحلیل پارامترها با مدل های عددی، استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی در روش های آبیاری سطحی نیز ضروری است (۱). هدف از این تحقیق مقایسه مدل های موجود در دو نرم افزار WinSRFR3،۱ و SIRMOD با اطلاعات مزرعه ای می باشد. آزمای های صحرایی در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برن کشور در شهر رشت به صورت جویچه ای با کشت سورگوم علوفه ای انجام پذیرفت. هر دو مدل در مرحله پیشروی مقادیری بی از مقدار واقعی، در مرحله پسروی مدل های نرم افزار SIRMOD بیشتر از مقدار واقعی و مدل نرم افزار WinSRFR3،۱ کمتر از مقدار واقعی پی بینی کردند. با توجه به میزان بالای ۹۵ درصد ضریب تبیین در شبیه سازی مدل WinSRFR3،۱ پایین بودن درصد متوسط خطای نسبی مدل نشان دهنده شبیه سازی مطلوب آن برای کشت سورگوم علوفه ای در منطقه می باشد.