سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید زارع چنیجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه آبیاری و زهکشی، شوشتر، ایران
علی شیرافروس – عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمدرضا یزدانی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات برنج کشور
محمدرفیع رفیعی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

کاهش تلفات آب و افزایش بازده آبیاری یکی از اصول اساسی در توسعه کشاورزی است ( ۴). بررسی عملکرد آبیاری سطحیتحت مدیریت زارعان حاکی از آن است که بازده کاربرد آب در اکثر مناطق در حد قابل قبولی نیست. آبیاری نواری حالتخاصی از آبیاری جویچه ای است که سطح مقطع در آن بزرگتر است. آنچه در طراحی و ارزیابی سیستم های آبیاری سطحی ازاهمیت بالایی برخوردار است نحوه پیشروی و پسروی و نفوذ جریان آب بر سطح زمین است ( ۳). بخش عمده ای از تحقیقاتکشاورزی ایران عمدتاً مبتنی بر آزمایش های صحرایی و تجزیه و تحلیل های رگرسیونی بوده است. ضعف بزرگ این روش هاعدم امکان شناخت روند عملکرد سیستم و نیز عدم امکان تعمیم نتایج آنها به خارج از محدوده آزمایش می باشد. امروزهمدل سازی کامپیوتری امکان شبیه سازی و شناخت فرآیندهای سیستم تولید تحت مجموعه ای از شرایط معین را فراهم نمودهو موجب افزایش اطلاعات محقق درباره سیستم تحت بررسی می گردد ( ۵). هدف از این تحقیق مقایسه مدل های موجود در دو نرم افزار WinSRFR3.1 و SIRMOD با اطلاعات مزرعه ای می باشد. آزمایش های صحرایی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات برنج کشور در شهر رشت به صورت نواری با کشت سورگوم علوفه ای انجام پذیرفت. همه مدل ها در مرحله پیشروی مقادیر بیش از مقدار واقعی، در مرحله پسروی مدل های نرم افزار SIRMOD بیشتر از مقدار واقعی و مدل نرم افزار WinSRFR301 کمتر از مقدار واقعی و در مرحله نفوذ همه مد لها بیشتر از مقدار واقعی پیش بینی کردند. با توجه به میزان بالای ۹۹ درصد ضریب تبیین در شبیه سازی مدل WinSRFR3.0 و پایین بودن درصد متوسط خطای نسبی مدل نشان دهنده شبیه سازی مطلوب آن برای کشت سورگوم علوف های تحت روش آبیاری نواری در منطقه می باشد.