سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا باقری چاروک – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز، دانشگاه شیراز
علی دشتی – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مه

چکیده:

در مقاله حاضر، مدل سازی و شبیهسازی پایای سنتز مستقیم دیمتیلاتر DME)در راکتور بستر ثابت نوع پوسته- لوله بر اساس معادلات سینتیکی مختلف سرعت واکنش سنتزDMEانجام شده است . با فرض یکنواختی دما و غلظت در ذرات کاتالیست، از موازنه حرارتی و جرمی برای فاز جامد صرفنظر شده است. نت ایج حاصل از مدل های سینتیکی مختلف با یکدیگر مقایسه شده و تأثیر پارامترهای مهم علمیاتی فرآیند شامل دما فشار، سرعت پرشدن گازGHSV)و نسبت مولی هیدروژن به مونوکسیدکربنH2/COبر میزان تبدیلCO و بازدهیDME بررسی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که از میان معادلات مختلف س ینتیکی بکارگیری همزمان معادله سینتیکی واکنش آبگیری متانول که توسط برسیس و لوِک ارائه شده و معادله سینتیکی سنتز متانول که توسط بوسشه و فرومنت بیان شده اند، تطابق بیشتری با داده های تجربی در دسترس دارد