سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اردشیر آرین –
اصغر عزیزیان –
سمانه لادنی نژاد –

چکیده:

انجام مطالعات و بررسی های مختلف مهندسی هیدرولیک و هیدرولیک رسوب به طور معمول دارای پیچیدگیها ومحاسبات فراوانی است که مستلزم دقت و توجه زیاد میباشد. در این تحقیق جهت بررسی وضعیت انتقالرسوب در رودخانه کارون و نیز بررسی وضعیت تراز سطح آب در محدوده ایستگاه پمپاژ ویس اهواز، از مدل یک بعدیHEC-RASو نیز مدل دوبعدیCCHE2D استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که در حالت کلی مدل یک بعدیHEC-RAS به دلیل عدم توانایی محاسبه جریانهای جانبی، مقدار فرسایش بستر را نسبت به مدل دو بعدی CCHE2D بیشتر برآورد مینماید. همچنین نتایج نشان میدهد که منحنی دبی – اشل بدست آمده از مدل دوبعدی نسبت به مدل یک بعدی بالاتر قرار گرفته و رقوم سطح آب در بیشتر دبی های عبوری از محدودهایستگاه ویس، بالاتر از تراز مطمئن جهت آبگیری (رقوم ۱۱/۸+میباشد.