سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید امامی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران(پردیس ابوریحان)
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)

چکیده:

تابش خورشیدی یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار در توازن حرارتی سیستم جو_زمین است و اساس بیشتر مطالعاتاقلیمی را شکل می دهد چنانچه در هواشناسی، کشاورزی، مدیریت آب و سایر علوم کاربرد دارد. مدل های تجربی زیادیبرای تخمین این پارامتر با استفاده از پارامترهای ساده هواشناسی ارائه شده است. در این تحقیق توانایی مدل درختی M5 که مبتنی بر مدل های رگرسیون گیری خطی است،جهت برآورد تابش رسیده به سطح زمین،درایستگاه تبریز با مدل تجربی آنگستروم مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظوراز داده های هواشناسی اندازه گیری شده دوره اقلیمی ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۰ میلادی استفاده گردید.نتایج نشان داد که هر دو مدل مورد بررسی با همبستگی بالایی (R(2)>9) میزان تابش رسیده به سطح زمین را برآورد می کنند اما با توجه به بیشتر بودن آماره ضریب تعیین ((R(2) و مقادیر کمتر شاخص های RMSE,MBE و t بدست آمده برای مدل M5، می توان نتیجه گرفت که مدل درختی M5 دارای عملکرد بهتری نسبت به معادله انگستروم است. و می توان از روابط خطی ارائه شده با دقت مناسب در برآورد تابش رسیده به سطح زمین در اینمنطقه استفاده کرد.