سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خبات امیری حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار بخش معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین زارع رشکوئیه – کارشناس ارشد مکانیک سنگ،بخش مکانیک سنگ معدن سنگ آهن گل گهر

چکیده:

رفتاردرزه ها از عوامل بسیارموثردرپایداری شیبهای سطحی و فضاهای زیرزمینی موجود درتوده های زغال سنگ می باشد به منظور بررسی رفتار درزه ها باید عوامل کنترل کننده مقاومت برشی آنها شناخته شده و سپس به شبیه سازی درزه ها به کمک یک مدل رفتاری پرداخته شود دراین میان مدل بارتن بندیس که با توجه به جنبه های پیچیده واقعی رفتار شکستگی ارایه شده است بیشترین همخوانی را با نتایج آزمایشگاهی داشته است دراین مطالعه به منظور بررسی عملکرد این مدل جهت پیش بینی رفتار درزه های سنگی نرم و سخت مدلهای بتنی ازسطوح شاخص درزه هیا طبیعی با مقاومت های مختلف تهیه شد و برروی انها آزمایش برش مستقیم درسه سطح بارعمودی متفاوت انجام گرفت نتایج نشان داد که درمدل رفتاری بارتن بندیس مکانیزم حاکم بررفتار درزه برش دندانه ها می باشد دراین مدل به حاکم بودن مکانیزم لغزش درمقادیر پایین نسبت بارنرمال وارد برسطح درزه برمقاومت فشاری دیواری درزه دراین تحقیق JCS/σn <0/025 کمتر توجه شده است