سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدامین جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب
محمدمهدی سلیمانی – کارشناسی ارشد علوم مهندسی آب
امین رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب

چکیده:

با توجه به اهمیت رودخانه ها در تامین آب کشاورزی و شرب آلودگی نفتی رودخانه ها از اهمیت بالایی برخوردار است درسالهای اخیر مطالعات زیادی برای مدلسازی گسترش و پخش آلودگی های نفتی در محیط آبی صورت گرفته و مدلهای مختلفی ارایه شده است استفاده از مدلهای کامپیوتری برای پیش بینی مکان و چگونگی توزیع نفت است به گونه ای که با انجام پاکسازی و اقدامات به موقع کمترین خسارت ایجاد شود مدلهای موجود علیرغم توانایی ها بدلیل لحاظ نکردنبرخی پارامترهای موثر و همچنین برخی سازده سازی ها دارای محدودیت هایی می باشد که باعث عدم دقت درمدلسازی می شود با درنظر گرفتن قابلیت های مدل ROSS3 به نظر می رسد این مدل نسبت به سایر مدلها جامع تر و دارای توانایی و دقت بیشتری جهت مدلسازی گسترش و پخش آلودگی نفتی درمحیط رودخانه می باشد همچنین درایران برای شبیه سازی آلودگی نفتی رودخانه زاینده رود از مدل WASP استفاده شد که یک مدل کیفی است و پیش از این برای شبیه سازی آلودگی نفتی به کارنرفته بود لذا بررسی مزایا و معایب هر دو مدل درشبیه سازی گسترش آلودگی نفتی حائز اهمیت است.