سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت اله اروانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فریبرز عباسی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی )کرج(
حسین اسلامی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی کارایی مصرف آب کلزا ، پژوهش با روش آبیاری جویچه ای به آرایش دو ردیف کاشت روی پشته تحت مدیریت زارعین در یک مزرعه چهار هکتاری در یک خاک سیلتی لوم در منطقه دهلران استان ایلام برای واسنجی مدل AquaCrop اجرا شد. نتایج این پژوهش نشان داد مقدار آب مصرفی و عملکرد گیاه کلزا برای یک فصل زراعی برای مزه به ترتیب به ۸۶/۴۲۶ میلی‌متر و kg/ha 790/1 به دست آمد. کره مصرف آب توسط مدل AquaCrop ، ۵۹/۰ ۴۰ گرم بر متر مکعب برآورد شد که سازگاری خوبی با مقادیر اندازه‌گیری شده در منطقه مورد مطالعه داشت .