سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین جراح زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
شهرام شهرویی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مرتضی شهروی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

یکی از ویژگیهای عمده تئوریهای موجود پلاستیسیته، عدم وجود یک تئوری و معادلات واحد برای آنها میباشد بطوریکه میتوان روشهای متنوعی با نتایج متفاوت برای حل یک مسئله پلاستیسیته یافت. همچنین وجود محدودیت های فیزیکی و ریاضی که ناشی از طبیعت روابطآنها میباشد، پیاده سازی آنها را در بسیاری از موارد محدود و یا دچار مشکل مینماید. دراین مقاله، دو مدل پلاستیسیته سخت شوندگی سینماتیک چندخطی بسل و غیرخطی چابچ براساس دادههای آزمایشگاهی برای آلیاژ فولاد Cr-Mo-V1% ارزیابی میشوند. بارگذاری با استفاده از روش تنش کنترل در هفت مرحله و توسط نرم افزار Ansys اعمال گردیده است و در هر مرحله کرنش الاستیک کرنش پلاستیک و کرنش کل محاسبه شدهاست.مقادیر حاصل از شبیهسازی با مقادیر حاصل از نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده و انحراف از نتایج واقعی ارائه گردیدند. نتایج حاصل ازحل نرم افزار بخصوص در حل غیرخطی تشابه بسیار خوبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان میدهند