سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین زمردیان – استادگروه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ آدرس پست الکترو
علیرضا آزموده اردلان – استاد گروه نقشه برداری،دانشگاه تهران آدرس پست الکترونیکی
نسرین خدابخش – کارشناس ارشد ژئو فیزیک شاخه گرانی سنجی؛ آدرس پست الکترونیکی

چکیده:

هدف از این تحقیق،ارزیابی مدلهای جهانیکشند اقیانوسی FES2004، TPX06.2 TPX07.1 ، FES99، NAO99.b در آبهای خلیج فارس و دریای عمان و انتخاب یک مدل از میان آنها بعنوان مدل بهینه درمنطقه است تا بتوان ازآن برای تعیین ویژگیهای کشند و تعیین سطح متوسط تراز دریا و همچنین در طراحی یک مدل کشند محلی در منطقه استفاده نمود. دراین تحقیق از مشاهدات پنج ایستگاه کشندسنجی درخلیج فارس ودریای عمان ( بندر بوشهر – جاسک – چابهار – کنگان – بندر شهید رجایی) استفاده شده است .سپس برای ارزیابی مدلها ، نتایج آنالیز جزرومدی حاصل از مدلهای جهانی کشند اقیانوسی با نتایج آنالیز جزرومدی حاصل از مدلسازی (نتایج حاصل ازکشندسنجهای ساحلی)، در بندرها مقایسه شد، برای این ارزیابی از روشهای آماری تعیین rms دامنه و RSS (ریشه مجموع مربعات) برای rms دامنه ها ی حاصل از مدلها در مقایسه با نتایج کشندسنجها، مورد استفاده قرار گرفت . نتایج حاصل ازروشها ی آماری نشان داد که مدل جهانی کشند اقیانوسی ۲۰۰۴ FES بهترین تطابق رابا نتایج حاصل از کشندسنجها در منطقه مورد بررسی دارند. بطوریکه این مدل کمترین RSS (ریشه مجموع مربعات) برای rms دامنه ۸/۷۵ سانتی متر را در منطقه خلیج فا رس ودریای عمان را دارا است.