سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی حبیبی داویجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
محمدابراهیم بنی حبیب – دانشیار دانشگاه تهران
سیدرضا هاشمی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

بهینه سازی درمفهوم کلی به معنای رسیدن به هدف مطلوب براساسمحدودیت ها و قیدها درنظرگرفته شده می باشد هرمساله بهینه سازی شامل دو بخش مدلسازی و برنامهر یزی است مدلسازی شامل تشکیل تابع هدف و قیودات مربوط براساس روابط فی مابین متغیرها بصورت معادلات و یا نامعادلات می باشد دربخش برنامه ریزی نیز جستجو به منظور تعیین شرایط بهینه دررسیدن به مقدار مطلوب تابع هدف انجام میگیرد با توجه به شرایط کم آبی و محدودیت منابع آب اقداماتی برای افزایش کارایی مصرف آب WUE دربخش کشاورزی و صنعت لازم و ضروری به نظر می رسد زمانیکه منابع آب محدود بوده لازم است تاهدف حداکثر نمودن درامد خالص هرواحد آب تخصیص داده شده درواقع همان بهره وری آب WP باشد که اخیرا روی این مفهوم خیلی تاکید شده است نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده از مدلهای بهینه سازی PSO,GA می تواند مفید واقع گردد و دربهینه سازی الگوی کشت و همچنین درافزایش سوداقتصادی درمناطق خشک نظیر حوضه کویرمرکزی مفید واقع شود.