سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده اسکندری – دانشآموخته دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، نشانی: ساری، کیلومتر ۱۰ جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات محیط زیستی کاربریهای طبیعی و انسانساخت منطقه دشت رز از توابع شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویر احمد، انجام شد. در این مطالعه، ابتدا برای تعیین کاربریهای انسانی و لکههای طبیعی در محدوده روستای دشت استفاده گردید. بدین منظور ابتدا مرز محدوده مورد مطالعه بسته شد و Google Earth در نرمافزار QuickBird رز، از تصویر ماهواره سپس اقدام به تهیه نقشه کاربریهای انسانی و لکههای طبیعی در داخل این محدوده گردید. لایه های رقومی توسط نرم افزارهای انتقال داده شدند. سپس تمامی لایهها ژئورفرنس شده و نهایتاً با بازدید صحرایی صحت و دقت نقشه کاربری GIS مربوطه، به محیط اراضی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارزیابی اثرات محیط زیستی کاربریها نشان داد که اغلب کاربریها به صورت نامناسب در بسترمنطقه (جنگل) توسعه پیدا کرده و در جهت تخریب تنوع زیستی بودهاند. وجود کاربریهای انسان ساختی مانند جاده، روستا و زراعت که در دشت رز گسترده شده است، آثار تخریبی فراوان دارد؛ بخصوص لکهای که میتواند در آینده نزدیک، تنوع زیستی و منابع طبیعی منطقه را مورد تهدید قرار دهد، زراعت است که مستقیماً به منابع طبیعی اطراف لطمه وارد میکند. در این میان توجه اصلی باید بر روی حذف برخی لکهها و همچنین جایگزین کردن برخی دیگر از کاربریها انجام گیرد. بنابراین مدیریت بهینه کاربریها برای حفظ محیط زیست منطقه ضروری است.