سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشکدهی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی،
امیر میرزایی موسی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه محقق اردبیلی،

چکیده:

به منظور بررسی میزان و شدت آسیب به درختان سرپا در اثر فعالیت تفرجی، پژوهشی در منطقه جنگلی فندقلوی اردبیل به انجام رسید. پس از جنگل گردش یهای اولیه در منطقه مذکور قسمتی از جنگل که تحت تاثیر فعالیتهای تفرجی بود، مشخص ۵۰ متر، تعداد ۸۶ خط نمونه به طول ۲۵ متر در منطقه پیاده و × شد. بدینمنظور با استفاده از یک شبکهی آماربرداری به ابعاد ۵۰ برداشت شد. نتایج این تحقیق نشان داد که آسیبهای سنگین در قسمت های حاشیه ای جنگل که بیشتر تحت تاثیر فعالیت تفرجی است؛ متمرکز شدهاند، همچنین نتایج نشان داد که بین متغیرهای تعداد درختچههای آسیب دیده و فاصله از حاشیه جنگل ارتباط خطی وجود دارد