سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فهیمه اسدی –

چکیده:

زمینه و هدف: انتخاب محل دفن پسماند ها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد و با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی واکولوژیکی لندفیلها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد به همین علت این تحقیق با هدف تعیین و ارزیابی مکان های دفن پسماند شهری اهواز با استفاده از AHP و مطق فازی به انجام رسیده است.روش کار: پس از شناسایی پارامترها، معیارها و ضوابط انتخاب مکان های مناسب برای دفن بهداشتی ، به منظور شناسایی مکان مناسب استاندارد تعریف شده توسط آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا انتخاب گردید.سپس جهت تجزیه وتحلیل انواع پارامترها و فاکتورهای شناسایی شده وهمچنین تشخیص میزان انطباق دو سایت برومی و صفیره با استاندارد گفته شده از روش های تصمیم گیری چند معیاره از جمله AHP و منطق فازی استفاده شد. به این منظور، با استفاده از روش AHP ساختار سلسله مراتبی ارزیابی مکان های دفن شهرستان اهواز ترسیم و پس از آن ماتریس تصمیم گیری تشکیل گردید. جهت مقایسه دو به دو هریک از معیارها و گزینه ها نسبت به یکدیگر بر حسب استاندارد EPA ، ماتریس های مقایسه زوجی به طور جداگانه تشکیل گردیدند و با وارد کردن اطلاعات به نرم افزار EXPERT CHOICE وزن معیارها با روش AHP محاسبه و میزان انطباق گزینه های مکانی صفیره و برومی از مجموع نتایج وزن نهایی هر معیار(Wi در معیارهای نرمال سازی شده از طریق منطق فازی برآورد گردید.بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از محاسبه وزن معیارها حاکی از آن است که معیار تالاب با وزن ۰٫۳۵۲ ، دشت سیلابی با وزن ۰٫۲۵ و فاصله از فرودگاه با وزن ۰٫۱۷۹ از مهمترین معیارهای اثر گذار در انتخاب مکان دفن است و همچنین از نظر استاندارد EPA سایت پیشنهادی برومی با میزان انطباق۷۴٫۸ برای درنظر گرفتن محل دفن زباله شهرستان اهواز از لحاظ زیست محیطی دارای آثار منفی کمتری است در ادامه راهکارهایی جهت کنترل و کاهش پیامدهای احداث محل دفن شناسایی شده بر منطقه تعیین شده ارائه گردید. از جمله این راهکارها می توان به: ساخت کانال های مناسب برای جمع آوری روان آب های سطحی ، استفاده از مصالح مناسب برای جلوگیری از خرد شدن لوله های زهکشی و انسداد مجاری انتقال شیرابه در جایگاه دفن.می باشد..