سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر عسگری مارنانی – استادیار گروه عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهدی پنجی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محسن معجزی – کارشناسارشد مهندسی ژئوتکنیک- دانشگاه تربیتمعلم

چکیده:

روشهای متفاوتی اعم از تجربی، آزمایشگاهی و تحلیلی جهتبررسی پایداری و شناختمحدوده شکستگی در تونلهای زیرزمینی موجود میباشد که در این میان روش تحلیل تنشیکی از پر کاربردترین آنها به شمار میرود. از سوی دیگر استفاده از یکروشعددی که نتایج را به سادهترین راه و با دقتمطلوبحاصل آورد نیز مهم می باشد که روشهای اجزای مرزیBEM)به سبببر خورداری از مزایای انحصاری در تحلیل محیطهای نامحدود، همواره از گزینههای اصلی انتخاباست. در این مقاله ابتدا ضمن معرفی معیار گسیختگی هوک- براون و ارایه روابط مربوطه، محدوده گسیختگی در پیرامون تونلها با خصوصیاتمصالح مفروضو با مقاطع مختلف، به کمکنرم افزار رایانهای تهیه شده در اینخصوص، بررسی شده و در نهایتپارامترهای مؤثر در شکل گیری و انتشار شعاعهای گسیختگی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. لازم به ذکر است، رفتار توده سنگی پیرامون تونل الاستیکفرضشده و فرمولاسیون حاکم بر فضای مسئله مبتنی بر رفتار کرنشمسطح می باشد.