سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داوود جعفرطیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا نادری درباغ شاهی – دانشگاه آزاد خوارسگان
حمیدرضا جوانمرد –

چکیده:

آگاهی ازمحدودیت منبع و مخزن برای انتخاب ارقامی با پتانسیل عملکرد بالا و با پایداری عملکرد مناسب سودمند خواهد بود بدین منظور پژوهشی درسالدرسال ۱۳۸۹ بصورت کرتهای یکبارخرده شده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی خوراسگان اصفهان به اجرا درآمد فاکتورهای مورد مطالعه شاملسطوح نیتروژن ۰و۵۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم درهکتار بصورت سرکت درمرحله ۵تا۶ برگی درکرت های اصلی و هیبریدهای ذرت ۳۷۰ DC 524 ، MV 704 SC درکرتهای فرعی قرارگرفتند نتایج نشان داد که طول دوره رشد گیاه شاخص سطح برگ تعداددانه دربلال وزن هزاردانه عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت تحت تاثیر میزان نیتروژن سرک قرارگرفت و با افزایش میزان نیتروژن سرک هریک از این صفات افزایش پیدا نمود هرچند که بین سطوح بالای کود سرک تفاوت معنی داری وجود نداشت ازطرفی با افزایش میزان نیتروژن سرک از میزان محدودیت منبع هیبریدها کاسته شد. درمیان هیبریدهای مورد مطالعه نیز هیبریدهای ۳۷۰و۷۰۴ به ترتیب ازبیشترین و کمترین محدودیت منبع برخوردار بودند