سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمزه خسروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد نادری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
شهرام لک – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

عملکرد دانه ذرت تابع رابطه بین تامین منبع اسیمیلات ها برای دانه و ظرفیت ژنتیکی دانه درذخیره این اسیمیات ها است به منظور ارزیابی محدودیت مخزن دانه درهیبریدهای ذرت دانه ای این تحقیق درتابستان ۱۳۸۷ درمنطقه اهواز بصورت کرتهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا گردید فاکتور اصلی کاهش تعدادمخزن شامل قطع نصف بلال ربع بلال و شاهد و فاکتور فرعی نیز سه هیبرید سینگل کراس ذرت دانه ای شامل ۷۰۴ سیمون و بولسون بود بررسی الگوی تجمع ماده خشک و شاخصهای رشد دانه با استفاده از مدل دو تکه ای رگرسیون خطی نشان داد که هیبریدها کاهش تعداد مخزن و ترکیبات آنها درسرعت پرشدن دانه متفاوت نبودند اما بدلیل طولانی تر بودن دوره پرشدن موثر دانه هیبرید ۷۰۴ وزن ماده خشک نهایی دانه آن بیش ازدوهیبرید دیگر بود افزایش منبع اسیمیلات اثر معنی دار برطول دوره پرشدن موثر ووزن ماده خشک نهایی دانه نداشت اما ترکیب آن با هیبرید ۷۰۴ این دو صفت را افزایش داد