سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسن صادقی روش – استادیار گروه محیط زیست،دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تا

چکیده:

در فرایند توسعه همگام با محیط زیست ارزیابی آسایش حرارتی بصورت بومی ضروری می باشد زیرا با تعیین این حدود از اتلاف مقدار متنابهی از انرژی جلوگیری می شود بیش از ۶۰درصد و سعت ایران در اقلیم خشک و فراخشک واقع شده است بنابراین شناسایی محدوده های آسایش دراین اقلیم اهمیت مضاعفی می یابد به منظور محاسبه محدوده آسایش حرارتی درشرایط خشک شهر یزد مورد توجه قرارگرفت و با استفاده از مدل اولگی و اصلاح مرزهای آسایش حرارتی مدل مذکور برمبنای عرض جغرافیایی دادههای اقلیمی و مشاهدات میدانی محدوده آسایش حرارتی برای دوره گرم و سرد سال محاسبه گردید. براساس نتایجحاصله محدوه آسایش حرارتی برای منطقه مطالعاتی در شرایط تابستانی ۲۷درجه -۲۱/۸درجه و برای شرایط زمستانی ۲۳-۲۰/۴ درجه سانتی گرادارزیابی شد.