سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حدیث شهبازی – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

چکیده:

بیماری لکهموجی سیبزمینی از مهمترین بیماریهای این محصول میباشد و همه ساله خسارت زیادی را به مزارع سیبزمینی وارد میکند. با توجه به اهمیتی که مکانیزمهای دفاع بیوشیمیایی گیاهان در مقابل عوامل بیماریزای گیاهی دارند، محتوای فنل کل به عنوان با قدرت بیماریزایی Alternaria solani یک ترکیب دفاعی در گیاه سیبزمینی رقم گرانولا در مقابل دو جدایه قارچی با قدرت بیماریزایی پایین) در شرایط گلخانهای مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهان N با قدرت بیماریزایی بالا و جدایه A متفاوت(جدایه مورد آزمایش با سوسپانسیونی قارچی به غلظت ۱۰۶ اسپور در هر میلیلیتر و یا آب مقطر سترون(شاهد) محلول پاشی شدند. محتوای ۶ و ۸ روز پس از مایهزنی گیاه با جدایههای قارچی در ۴ تکرار در قالب طرح فاکتوریل در پایه کاملا تصادفی اندازه- ،۴ ، فنل کل در ۲ گیری شد. تفاوت معنیداری میان تولید این ترکیب بیوشیمیایی، در مقابل جدایههای قارچی با قدرت بیماریزایی متفاوت وجود داشت. میزان محتوای فنل کل بیشتر بود.