سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حدیث شهبازی – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
حشمت اله امینیان – گروه گیاهپزشکی – دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان
نوازاله صاحبانی – گروه گیاهپزشکی – دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان
محمدرضا لک – گروه گیاهپزشکی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی شهرس

چکیده:

بیماری لکهموجی سیبزمینی از مهمترین بیماریهای این محصول میباشد و همه ساله خسارت زیادی را به مزارع سیب-زمینی وارد میکند. با توجه به اهمیتی که مکانیزمهای دفاع بیوشیمیایی گیاهان در مقابل عوامل بیماریزای گیاهی دارند،محتوای فنل کل به عنوان یک ترکیب دفاعی در گیاه سیبزمینی رقم گرانولا در مقابل دو جدایه قارچی Alternaria solani با قدرت بیماریزایی متفاوت(جدایهA با قدرت بیماریزایی بالا و جدایهN با قدرت بیماریزایی پایین) در شرایط گلخانهای مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهان مورد آزمایش با سوسپانسیونی قارچی به غلظت ۱۰۶ اسپور در هر میلیلیتر و یا آب مقطرسترون(شاهد) محلول پاشی شدند. محتوای فنل کل در۸،۶،۴،۲ روز پس از مایهزنی گیاه با جدایههای قارچی در ۴ تکراردر قالب طرح فاکتوریل در پایه کاملا تصادفی اندازه گیری شد. تفاوت معنیداری میان تولید این ترکیب بیوشیمیایی، در مقابل جدایه های قارچی با قدرت بیماریزایی متفاوت وجود داشت. در مقابل جدایه قارچی N میزان محتوای فنل کل بیشتر بود.