سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فاتحیمرج – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر مدیری – استادیار دانشگاه آزاد زنجان
مجید مقدادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده:

درسالهای اخیر فرایندهایی به شکل های متنوع باوجود متفاوت به منظور پاسخگویی به نیازهای موجود درزمینه تولید نرم افزارهایی امن ایجاد شدند درنتیجه تولیدمتدولوژی های امن ایجاد نرم افزار ارزیابی آنها برای انتخاب یک متدولوژی دریک پروژه خاص دشوار شده است با توجه به این نیاز وجود چارچوبی برای ارزیابی و اندازه گیری متدولوژی ها نقش مهمی ایفا می کندارزیابی باید پارامترهای مختلف پروژه تولید نرم افزار را لحاظ کرده و به شباهت ها تفاوت ها ویژگیها و کاربرد متدولوژی های دردسترس توجه کند از اینرو نیاز به معیارهایی وجود دارد که این نیازمندی هار ا پوشش دهند دراین مقاله ما چارچوبی گسترده برایارزیاب متدولوژی های امن که وجوه مختلف یک متدولوژی تولیدنرم افزار را دربرمیگیرد ارایه نمودها یم این چارچوب نیازهای مدیران پروژه و مهندسان متد را در راستای انتخابیک متدولوژی امن مناسب درپروژه موردنظر مورد توجه قرار خواهد داد