سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آمنه حقزاد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
فرشاد سوری – کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
مجتبی بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالو

چکیده:

آمیخته بازاریابی جغرافیای توریسم یک مفهوم کلیدی است که مدیران صنعت گردشگری موفقیت خود در بازاریابی گردشگری منطقه ای خاص را تضمین می نمایند. هدف پژوهش حاضر که با مطالعه میدانی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و کاربردی انجام گرفته است، ارزیابی مؤلفه های هفت گانه آمیخته بازاریابی جغرافیای توریسم (مکان، محصول، تبلیغات، برنامه ریزی و مدیریت، مردم و کارکنان، شواند و امکانات فیزیکی، قیمت) جهت توسعه گردشگری در شهرستان ساری می باشد. جامعه آماریف کارکنان سازمان های میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری بودند که از بین کارشناسان مربوط به این امر، بصورت تمام شمار (N=36) مورد آزمون قرار گرفتند و پاسخگوی پرسشنامه ۴۹ سوال محقق ساخته پژوهش بودند. روایی پرسشنامه پس از چند مرحله بازنگری به تأئید اساتید دانشگاه اصفهان رسد و پایایی آن به آلفای کرونباخ ۸۰/۳۴ محاسبه شد. پردازش داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های میانگین، کای اسکوئر، ویلکاکسون و فریدمن صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تفاوتی بین نظرات کارشناسان دو سازمان مورد مطالعه در مورد الویت بندی مؤلفه های هفت گانه، در دو وضع موجود و مطلوب وجود ندارد. در بین مؤلفه ها، دو عنصر تبلیغات و مردم دارای بیشترین میزان تأثر گذاری بر توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه دارند. در پایان از مهمترین مشکلات موجود بر سر راه بازاریابی توریسم در شهرستان ساری، ضعف مدیریت و عدم نظارت دقیق بر روند بازاریابی گردشگری می باشد.