سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا توکلی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اصغر علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

لهیدگی جان ممکن است درزیربارهای متمرکز و یا درتکیه گاه هادرصفحات لاغر اعضای فولادی بدون سخت کننده اتفاق بیافتد درمقاله حاضر لهیدگی جان مقاطع I شکل استاندراد با فولاد ساختمانی براساس فرمولهای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران مورد بررسی قرارگرفته است هردو روش طراحی موجود درمبحث دهم یعنی روش تنش مجاز و روش حدیمورد بررسی قرارگرفته و نتایج آنها با هم مقایسه شده است. جهت دستیابی به این هدف ازنرم افزار اجزا محدود ABAQUS استفاده شده که مدلهای مورد بررسی تیرهای با مقطع Iباریک IعریضIPB,IPE می باشد همچنین مدلها تحت دو وضعیت بارگذاری با وبدون خروج ازمرکزیت مورد مطالعه قرارگرفته اند.