سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان آقاملایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
هاشم هاشم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
غلامرضا لشکری پور – استادان دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری –

چکیده:

در این پِِِِژوهش برای انجام تحلیلهای خطر زمینلرزه ابتدا ویژگیهای لرزه خیزی بررسی گردید و داده های مربوط به زمینلرزه های رویداده در گستره شهر به صورت شعاعی گردآوری، انتخاب وسپس با استفاده از برنامه نرم افزاریSHAZAPکه بر پایه روش ارائه شده توسط کرنل، ۱۶۹۱ و روابط بندر و پرکینز، ۱۶۱۱ ارائه شده، هر چشمه لرزه زا به صورت یک پهنه لرزه زا که توان لرزه زائیش بر اساس روابط ولز-کاپر اسمیت) ۱۶۶۴ ( محاسبه میگردد برازش شده اند وپارامترهای لرزه خیزی، دوره بازگشت واحتمال رویداد زمینلرزه ها بر حسب بزرگای آنها محاسبه و در تحلیل خطر زمینلرزه به گسلها و یا پهنه های ناحیه ای لرزه زا نسبت داده شده است