سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمزه شکیب – استاددانشگاه تربیت مدرس تهران
حمید صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
رضا میرغفاری – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه
بهروز یوسفی –

چکیده:

باتوجه به اهمیت پلها و قرارگیری آنها درمناطقی که ممکن است خاک دارای مقاومت لازم نباشد و اکثرا احتیاج به شمعهای با طول و تعدادزیاد برای حفظ پایداری سازه می باشد بررسی اثراندرکنش خاک و سازه امری ضروری به نظر می رسد درین میان روشهای متعددی برای تحلیل پلها بادرنظرگرفتن شرایط خاک پیرامونی ارایه شده است اما باتوجه به پیچیدگی این روشها استفاده ازآنها رونق چندانی درطراحی سازه ها نیافته است دراین مقاله با استفاده از فنرهای معادل خاک و بادرنظرگرفتن چهارنوع خاک موجود درنشریه ۴۶۳ که مربوط به تحلیل لرزه ای پلها می باشد به بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه دریک پل فلزی ۴دهانه به طول ۱۰۷ متر پرداخته میشود این سازه به روشهای استاتیکی معادل شبه دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی مورد تحلیل قرارگرفته و مقادیر برش پایه و تغییر مکان عرشه درانواع حالات ممکن برای خاک بستر مورد مقایسه قرارمیگیرد.