سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم اشرفی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه محقق اردبیلی
میثم شیرزاده گرمی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه محقق اردبیلی
یعقوب محمدی – استادیارگروه سازه، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که امروزه در آنالیز و بررسی رفتار سازهها نقش مهمی را ایفا میکند و خود یکی از دلایل اصلی خرابی سازهها در زلزله به شمار می رود بینظمی در سازهها می باشد. یکی از انواع نامنظمی در ارتفاع که در آییننامههای دیگر همچون آییننامهی سیاک به آن اشارهشده است و آییننامهی ۰۰۲۲ ایران در مورد آن مسکوت است نامنظمی به علت اختلاف تراز طبقات )ساختمانهای دوبلکسی( می باشد.گاهی ملاحظات معماری به دلایل مختلف نظیر قرارگیری پیلوت و یا واحدهای تجاری در همکف و یا جلوگیری از تجمع ورودیهای مختلف در مجتمعهای آپارتمانی سازههای دوبلکسی را پدید میآورد که درآن کفهای مختلف با اختلافتراز نسبت به هم در دو یا چند تراز مختلف ایجاد میشوند . ساختمانهای با اختلاف تراز طبقات یا ترازهای دو بخشی و یا دوبلکسی به گونه ای از ساختمانها گفته میشود که سطح کف طبقات در آنها با اختلاف ترازH از هم فاصله دارند. در این تحقیق سه ساختمان اسکلت فلزی ۷،۵ و ۹ طبقه با سیستم مهاربند همگرا از نوع ضربدری درحالت دوبلکسی بدون فاصله در نظر گرفته شده است