سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید عالیقدر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
عبدالحسین فلاحی – دکترای مهندسی زلزله – استادیاردانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

در این مقاله به ارزیابی لرزهای ساختمانها با استفاده از دستورالعمل ۳۱۰FEMA دستورالعمل ارزیابی لرزهای ساختمانها پرداخته شده است.ابتدا به صورت اجمالی خلاصهای از روند و مراحل ارزیابی مطابق این دستورالعمل بیان گردیده و سپس به مقایسه آن با دستورالعمل های دیگر پرداخته شده است. در نهایت با انجام یک مطالعه موردی نحوه ارزیابی با استفاده از این دستورالعمل شرح داده شده است. برای مطالعه موردی یک ساختمان بتن آرمه ۵ طبقه با کاربری مسکونی واقع در شهر تبریز انتخاب شده و ارزیابی مطابق این دستورالعمل بر روی آن انجام گرفته است. بر اساس کاربری ساختمان سطح عملکرد ، ایمنی جانی تعیین شده است. از آنجا که نقشههای شتاب طیفی برای شهر تبریز منتشر نشده است، در تعیین پارامترهای پاسخ شتاب طیفی از مقادیر متوسط و حداکثر نقشههای شتاب طیفی ارائه شده در نشریه ۳۶۱تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود (ویرایش اول) برای شهر تهران و همچنین از مقادیر متوسط نقشههای شتاب طیفی ارائه شده در آیین نامه IBC2006 برای مناطقی که از لحاظ لرزهخیزی مشابه شهر تبریز می باشند، استفاده شدهاست