سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاد، قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمر
سامان یغمایی سابق – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
مهدی اقبالی – کارشناسی ارشد مهندسی سازه ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنع

چکیده:

در روشهای جدید طراحی و ارزیابی لرزهای سازهها لازم است که شدت زلزله متناسب با عملکرد مورد انتظار سازه مشخص گردد. از مهمترین معیارهای خرابی و کنترل عملکرد سازه در این روشها را میتوان کمیتهایی نظیر بیشینه جابجایی بام، جابجایی نسبی طبقات، چرخش پلاستیک مفاصل و انرژی هیسترزیس جذب شده توسط سازه را نام برد. برای رفع این نیازها و با بررسی مسیر پیشرفت از روش های تحلیل استاتیکی خطی به غیرخطی و سپس فزاینده، این تفکر بوجود آمد که بتوان در روش های تحلیل دینامیکی این تغییرات را اعمال نمود و نتیجه تحقیقات منجر به ارائه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی فزایندهIDA) گردیده است. روشهای دینامیکی غیرخطی نظیر روش IDA با وجود ارائه نتایج دقیق، نیازمند انجام انبوه محاسبات بوده و اغلب زمانبر هستند. علاوه بر آن، انجام تحلیلها و تفسیر نتایج حاصل از این تحلیلها نیاز به مهارت و تخصص ویژهای دارد. در مقابل، تقریبها و سادهسازیهای متعدد در روشهای استاتیکی غیرخطی – علیرغم شدت بخشیدن به گسترش کاربرد آنها- باعث کاهش دقت نتایج آنها گردیده است.با توجه به اینکه در ارزیابی لرزهای سازهها بر اساس سطح عملکرد، دقت و سرعت انجام انواع تحلیلها معیاری بسیار حیاتی است، در نتیجه این مسئله باعث بوجود آمدن انواع روشهای نوین بر اساس مفاهیم مربوط به تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی فزاینده شده است. در این پژوهش، به منظور انجام مطالعات موردی جهت بررسی رفتار لرزهای سازه ها بر اساس روش تحلیل دینامیکی فزایندهIDA) از ساختمان های گروهSAC که بر مبنای آیین های متداول قبل از وقوع زلزله نورتریدج طراحی شده اند، استفاده گردیده است.