سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی ابراهیمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه صنعتی سهند
مهدی پورشاء – استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

برآورد نیازهای لرزه ای سازهها با استفاده از روشهای تحلیل استاتیکی غیر خطی متداول، بر این فرض استوار است که پاسخ سازه فقط توسط موداصلی آن کنترل می شود. این فرض برای سازههای نامنظم و بلند، بدلیل مشارکت مودهای ارتعاشی بالاتر در پاسخهای لرزه ای سازه، دارای اعتبار نمیباشد. برای رفع این مشکل روش هایی مانند تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال) Modal Pushover Analysis ( و تحلیل پوشآور مودال متوالی ) Consecutive Modal Pushover ( توسط محققین ارائه شده است که این روش ها اثر مودهای بالاتر را در برآورد نیازهای لرزه ای سازهها لحاظ میکنند. در این تحقیق روش پوش آور مودال متوالی برای محاسبه نیازهای لرزه ای ساختمانهای بلند با نامنظمی مقاومت بکار برده می شود. قابهای نامنظم مذکور با استفاده از روش CMP و همچنین روش MPA مورد تحلیل قرار می گیرند. به منظور بررسی دقت روش های تحلیل پوشآور یاد شده نتایج حاصل از این تحلیل ها با مقادیر متناظر بدست آمده از تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی مورد مقایسه و بررسی قرار خواهند گرفت