سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید علیزاده تقی آباد – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غزاله ریاحی زنجانی – کارشناس طراح دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به اهمیت بناهای تاریخی، چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی به عنوان میراث گذشتگان، حفاظت و نگهداری آنها در مقابل آسیب های مختلفامری بسیار ضروری و مهم است. در این تحقیق به عنوان یکنمونه اثر تاریخی، به ارزیابی لرزه ای آرامگاه خواجه نجم الدین واقع درجوین سبزوار پرداخته شده است. بدلیل اینکه اکثر آثار تاریخی موجود در کشورمان با استفاده از مصالح بنایی ساخته شده اند، مدل سازی و آنالیز آن مستلزم بدست آوردن مدل رفتاری مناسب جهت المان های آجر و ملات می باشد. برای این امر از نرم افزار اجزاء محدودANSYS و المان غیر خطی ۶۵Solid برای مدلسازی بنا استفاده شد و پساز آنالیز دینامیکی طیفی تحت طیف ۲۸۰۰ مقادیر تنشها و تغییرمکانها بدست آمد و با بررسی این تنشها نقاط آسیب پذیر بنا جهت مقاوم سازی مشخص گردید