سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر معروفی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسدالله احمدی خواه – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدهادی پهلوانی –
نادعلی باقری – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

دراین تحقیق به منظور بررسی تغییرات مولکولی ۱۳لاین موتانت برنج نسل M3 حاصل ازجهش زایی با ماده شیمیایی EMS و مقایسه آنها با لاین مادری غیرموتانت رقم نداازنشانگرهای ISSR تولید شده بوسیله ۲۱آغازگر استفاده شد درکل ۹۶ مکان ژنی امتیاز دهی شدند که از این تعداد ۷۴ مکان ۷۷/۰۸ درصد چند شکلی نشان دادد بیشترین مقدار شاخص PIC مربوط به اغازگر ISSR16 با مقدار ۰/۴۹۹۸ ,وکمترین آن مربوط به آغازگر ISSR20 با مقدار ۰/۲۴۴۸ و درکل متوسط PIC برای تمام آغازگرها ۰/۴۲۳۴ بدست آمد میانگین تنوع ژنی نئی ۳۰درصد و میانگین شاخص اطلاعات شانون ۴۳/۹۶ درصد و میانگین تعدادالل های موثر ۱/۵۳ بود شبیه ترین لاین موتانت به رقم مادری ندا موتانت MT198 با ۷۷/۰۲ درصد شباهت و متفاوت ترین لاین موتانت با رقم مادری ندا لاین MT22 با ۵۶/۲۵ درصد شباهت شناخته شد بیشترین تشابه ژنتییک ۸۲/۲۹ درصد بین لاین MT118 بالاین MT-A و کمترین تشابه ژنتیکی ۴۷/۹۲ درصد بین لاینهای MT-A و MT149 محاسبه شد