سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا کسائی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سیدهادی پیغمبردوست – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
میرحسن موسوی –

چکیده:

عملکرد تکنولوژیکی مخمر نانوایی شامل توانایی تولید گاز و قابلیت عملکردی آن درمحیط تخمیر میباشد دراین مقاله با انتخاب یک نمونه مخمر خشک فوری و با ۳ روش مقایسه ای فعالیت تخمیری ساکارومایسس سرویسیا مورد ارزیابی واقع شد که عبارتند از: دستگاه فشارسنج هنری – سایمون – دستگاه گازوگراف – آزمونمیکروبی شمارش تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلنی CFU تمامی آزمونها درسه تکرار و درشرایط ازمایشی یکسان انجام گرفتند نتایج حاکی از ارتباط مستقیم بین درصد مخمرهای زنده و توانایی تولید گاز توسط مخمر بود نتایج حاصل از روشهای دستگاهی نیز روندیکسانی را نشان داد همچنبن به بررسی اثر افزودن ۲% ساکاروز و ۱% -D گلوکز مونوهیدرات برروی قدرت تولید گاز مخمر نانوایی پرداخته شد. نتایج افزایش در فعالیت تولید گاز را با هما ن روندی که درگرافهای روشهای دستگاهی آمده بود نشان داد