سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده راضی فرهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدارک پزشکی
فرحناز صدوقی –

چکیده:

سیستم اطلاعات بیمارستانی سیستمی کامپیوتری است که از آن به عنوان ابزار الکترونیکی مدیریت اطلاعات بیمار استفاده می شود و نقش مهمی درزمینه ارایه خدمات مراقبت سلامت با کیفیت ایفا می کند این تحقیق با هدف ارزیابی قابلیت کاربرد سیستم اطلاعات بیمارستانهایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برروی مشتریان داخلی سیستم اطلاعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد این نوع پژوهش از نوع کاربردی است که به روش توصیفی تحلیلی درسال ۸۹ انجام شد جامعه آماری این پژوهش کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی دربیمارستانهایی اموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود دراین پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که بصورت حضوری به کاربران ارایه شد وداده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شده است.