سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جمهدی یزدان پناه اسرمی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی
علیرضا خیاطی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
علی ریکی – کارشناس برنامه ریزی شهری

چکیده:

شهرستان خاش درجنوب زاهدان واقع شده است ویژگیهای طبیعی و تنوع آن شامل آتشفشان تفتان و گل فشان پیرگل دریاچه سردریا چشمه های آبمعدنی و دیگر شرایط خاص جغرافیایی و اکوتوریسمی غنی درکنار عوامل متعدد فرهنگی و تاریخی نظیر قلعه ایرندگان قلعه حیدرآباد و زیبایی های ژئومورفولوژی منطقه از جاذبه های گردشگری و توریستی این شهرستان می باشد این مقاله با هدف بررسی قابلیت ها و محدودیت های ژئوتوریسم-اکوتوریسم و تدوین بهترین استراتژی در جهت رونق و بهبود عملکرد مدیریت توریسم دراین منطقه صورت گرفته است دراین راستا از روش برنامه ریزی راهبردی SWOT که مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی و فرصت ها و تهدید ها عوامل خارج یمی باشد بهره گیری شد و از طیف لیکرت نیز به منظور اولویت سنجی و رتبه بندی عوامل محیط درونی و بیرونی استفاده گردید. سپس به ارایه راهکارهای SO,WO,ST,WT پرداخته شد نتایج بدست آمده از جداول و تحلیل عوامول استراتژی نمایانگر توان بالای منطقهدر جذب توریسم است. همچنین استنتاج نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی آن است که تهدیدهای فراروی گردشگری منطقه بیشتر از فرصتهای پیرامون آن بوده ودرنتیجه راهبردهای کلان برای گردشگری منطقه باید به گونه ای تدوین شود کهبتوان از فرصتهای منطقه درجهت رفع تهدیدها به نحو احسن استفاده نمود.