سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خسرو ارشادی منش – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
رضا حق پرست – استادیار معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود
رحمان رجبی – محقق معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی سرارود

چکیده:

درشرایط تنش خشکی سنبله گیاه بخش فتوسنتزی اصلی برای پرشدن دانه به حساب می آید و پوشاندن بوته با ورقه آلومینیوم مانع رسیدن نور و انجام فتوسنتز اندام موردنظر دراینجا ساقه ها و برگ ها شده و اختلاف ان با شاهد قاب لاندازه گیری است دراین بررسی ۲۰ ژنوتیپ پیشرفته گندم نان به همراه ۳ رقم شاهد سرداری آذر۲ و ریژاو که طی یکسال زراعی ۸۹-۸۸ درمزرعه تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی زمان ظهور سنبله و زمان پرکردن دانه درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار به منظور ارزیابی قابلیت فتوسنتز سنبله و اندازه گیری صفاتی ازقبیل عملکرد سنبله وزن دانه و تعداددانه های موجود درسنبله مورد بررسی قرارگرفت برای اندازه گیری قابلیت فتوسنتز سنبله درژنوتیپ های مورد بررسی ازنسبت وزن دانه درشرایط پوشش اندامها توسط آلومینیوم فویل به وزن دانه درشرایط بدون پوشش محاسبه شد براساس نتایج تجزیه واریانس مرکب درشرایط دیم و آبیاری تکمیلی بین ژنوتیپ ها درهر دو شرایط بدون پوشش و با پوشش آلومینیومی برای تمامی صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری درسطح ۱درصد مشاهده شد.