سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه مرزبانی – دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران
رضا حق پرست – مرکز تحقیقات دیم، کرمانشاه، ایران
رضا محمدی – مرکز تحقیقات دیم، کرمانشاه، ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی ۲۳ ژنوتیب پیشرفته گندم دروم برای قابلیت فتوسنتزخوشه در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در سال ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ درموسسه تحقیقات دیم سرارود در کرمانشاه بود . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که آبیاری تکمیلی سبب افزایش وزن هزاردانه ساقه های پوشیده شده با آلومینیوم ( TKWC ) ، قابلیت فتوسنتز خوشه و عملکرد گردید . پوشیدن بوته ها با آلومینیوم فویل سبب کاهش وزن دانه شد . بنابراین TKWAL در هر دو شرایط کمتر از TKWC بود . TKWAL همبستگی مثبت و معنی دار با TKWC در شرایط آبی و همبستگی مثبت با عملکرد در هر شرایط داشت. اختلاف بین SP) TKWC ,TKWAL ) همبستگی منفی با ، TKWAL عملکرد شاخص تحمل تنش خشکی ( ، ( STI شاخص بهره وری متوسط ( MP ) و شاخص تحمل داشت . ژنوتیب هایی که SP پایین داشتند دارای TKWAL عملکرد MP ، SN بالا بودند ، بنابراین ژنوتیب هایی که عملکرد بالایی داشتند دارای قابلیت فتوسنتز بالا نیز بودند . این ژنوتیب ها ژنوتیب های متحمل به خشکی بودند در هر دو شرایط G6 , G16 , G14 دارای قابلیت فتوسنتز خوشه بالا بودند . علاوه بر این G14 دارای TKWAL و TKWC بالا بودند . بنابراین در میان تمام ژنوتیب ها G14 بعد از آن G16 و G6 بهتر از سایر ژنوتیب ها بودند . زیرا این ژنوتیب ها TKWC و قابلیت فتوسنتز خوشه و عملکرد بالاتری هر دو شرایط دیم و آبی داشتند و در این بررسی این ژنوتیب ها متحمل به خشکی بودند