سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فیوض – استادیار دانشکدهمهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس
بهروز عباسی دیزگوین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

یکی از مهمترین گامهای تحلیل و طراحی سازه انتخاب روش مناسب تحلیل می باشد روش تحلیل استاتیکی غیرخطی یکی از روشهای ساده و کاربردی جهت شناخت رفتار غیرخطی سازه ها می باشد با این حال این روش بیشتر برای ساختمانهای منظم ارائه شده است در مقابل یکی از دقیق ترین روشهای ارزیابی لرزه ای سازه ها روش تحلیل دینامیکی افزاینده IDA است با این حال این روش وقت گیر بوده و دارای پیچیدگی هایی است که کاربرد آن را برای استفاده عملی در مهندسی محدود می کند دراین میان روش زمان دوام نوعی تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی است کهمحدودیت های روش تحلیل استاتیکی غیرخطی را نداشته و فاقد پیچیدگی های روش IDA برای کاربردهای عملی است در این تحقیق ساختمانهای ۳ ، ۵ ،۷و ۹ طبقه بتنی نامنظم در ارتفاع با اختلاف تراز طبقات در هر ساختمان به مقدار ۰/۵ ، ۱/۰ و ۱/۵ متر با سه دهانه به صورت دو بعدی براساس آیین نامه های ACI318-99 و UBC94 طراحی شده و با استفادها زنرم افزار IDARC با روشهای استاتیکی غیرخطی دنامیکی افزاینده و زمان دوام تحلیل شده اند.